Kulturna dobra Općine Šestanovac

Arheološka zona Vlake

Sjeverno od župne crkve u Katunima nalazi se kamenita zaravan „Vlake“. Na njenom središnjem dijelu sačuvano je križanje dviju rimskih cesta. Upravo su na položaju „Vlake“ tragovi tih prometnica a radi se o tzv. spurilama ili kolotrazima razmaknutim oko 1.4 metra, najbolje sačuvani.

Na južnom dijelu zaravni, na njenom rubu prema naselju Katuni-Polje, smjestila se prapovijesna gradina „Kulina“ sa sačuvanim bedemom (danas nasip) koji je najizrazitiji na istočnoj i dijelom sjevernoj strani. Zapadna granica ove zaštite teče po putu koji od zaseoka Mandušići vodi prema Gornjim Rubićima i s obzirom na svoje karakteristike vjerojatno je nastao tijekom srednjeg ili ranog novog vijeka. Čitav prostor predstavlja jednu od najsačuvanijih arheoloških cjelina ovog tipa u Dalmaciji.


Lokacija: Katuni
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4124
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Image

Arheološko nalazište Velika Peć

Image

Pećina Velika peć nalazi se na sjevernoj padini Sridnje gore, JI od sela Grabovca. U prostor pećine silazi se kroz veliki strmi otvor ovalnog oblika. Istraživanja su pokazala kako je Velika peć bila naseljavana od neolitika do srednjeg vijeka. Najstariji, do sada otkriveni nalazi, potječu iz starijeg neolitika. Brojna ognjišta i tragovi loženja vatre govore o dugotrajnom naseljavanju pećine, sve do u srednji vijek. Svi slojevi su bogati arheološkim nalazima, a osobito eneolitički ( Cetinska kultura) i brončano dobni slojevi.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1500. god.
Oznaka kulturnog dobra: Z-5999
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije (Male Gospe) s grobljem

Župna crkva Porođenja BDM sa grobljem u Grabovcu nalazi se u zabiokovskoj pro dolini, uz staru Napoleonovu cestu koja je spajala Split s Vrgorcem. Sagrađena je oko 1722. g. kao manja jednobrodna građevina pravilne orijentacije sa kvadratnom apsidom na mjestu srednjevjekovnog groblja, što potvrđuju veliki dobro sačuvani stećci uzidani u najstariji dio crkve. 1862. g. nadograđena je nova veća lađa, a 1970-tih je pred glavnim pročeljem dograđen dvokatni zvonik i tada crkva dobiva današnji izgled. Unutrašnjost crkve je presvođena oslikanim bačvastim svodom ukrašenim mozaicima. Glavni i desni bočni oltar su mramorni, a lijevi bočni oltar je drveni i vjerojatno izrađen u radionici obitelji Rako.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6692
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Image

Crkva sv. Roka

Image

Na raskrižju putova u blizini zaselka Gornji Biskupovići i Laušići nalazi se crkva sv. Roka oko koje se nalazi groblje. Sagrađena je krajem 18. st., točnije 1794. godine, kako stoji napisano bosančicom na nadvratniku glavnih ulaznih vrata. Crkva pravilne orijentacije, jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem sa stilskim odlikama kasnog baroka lokalnog značaja. Prema načinu gradnje, vidljivo je da je crkva u prošlosti nekoliko puta bila podizana i proširivana. Najraniju fazu gradnje prepoznajemo po upotrebi grubog i nepravilno klesanog kamena, koju možemo datirati u 18. st. Do zadnje dogradnje crkve došlo je 1991. godine, kad se crkva na pročelju produžuje sa 9,5 m na ukupnu dužinu od 14,5 m, te se širi s 5,5 na 7 m. Pritom je zadržan izvorni nadvratnik ulaznih vrata na kojem vidljiv natpis uklesan na bosančici. Također je zadržana i izvorna rozeta sa šest krakova, te preslica, sada podignuta za jedan kat, pri čemu je zvonik dobio još dva zvona. Ukrašena je vegetabilnim motivima, cvjetovima i stiliziranim lišćem u plitkom reljefu. Bočni zidovi crkve raščlanjeni su sa po pet manjih prozora oblika uspravnog pravokutnika. Na južnom zidu su bočna ulazna vrata. Dvostrešni krov crkve prekriven je kupom kanalicom.

Lokacija: Kreševo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5307
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije stara je župna crkva mjesta Katuni-Kreševo. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad i naknadno dodanom kapelom na sjevernoj strani. Obnovljena je 1722. godine na mjestu starokršćanske i srednjovjekovne crkve. Na crkvi se radilo tijekom cijelog 18. stoljeća, a pri njenoj izgradnji koristio se materijal starije crkve kao i dijelovi stećaka koji su uzidani u njene temelje. Svetište crkve je oslikano, sačuvan je glavni oltar i tri bočna te velika slika F. Naldija iz 18. stoljeća.

Lokacija: Katuni
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4460
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
Image

Inventar sakralnih predmeta u staroj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Inventar crkve obuhvaća 95 umjetnina nastalih u periodu od 15.-20. st. U crkvi su 3 mramorna barokna oltara sa kipovima. Na zidu lađe nalazi se slika Filippa Naldija „Posljednji sud“ iz 1759., uz nju se u crkvi nalaze još i slike: sv. Ivan Nepomuk 19.st., Srce Isusovo i Srce Marijino Giovannia Battista Filipi iz Verone, 1857.g. U crkvi se nalaze još 4 kipa: Gospa od Ružarija, sv. Josip, sv. Ivan Krstitelj, Gospa od Zdravlja. Crkva je bogato opremljena liturgijskim predmetima među kojima se ističe dio gotičkog kaleža, barokni kaleži i piksida iz 16/17 st., raspelo, moćnik, pacifikal iz 18/19. st. U crkvi se čuvaju i brojni zavjetni darovi kao i nekoliko arheoloških ulomaka. To su ujedno i najvrjednije umjetnina u ovoj crkvi.

 

Lokacija: Katuni

Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Vrijeme nastanka: 15. god. do 20. god.

Autor: Filipp Naldi – slikar

 

Oznaka kulturnog dobra: Z-6646

Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Ivana Krstitelja

Kapela sv. Ivana Krstitelja nalazi se u zaselku Vrdoljaci, jugozapadno od naselja Grabovac u općini Šestanovac. Obiteljsku kamenu jednobrodnu kapelu sa polukružnom apsidom je 1875. god. dao sagraditi domaći svećenik don Ivan Vrdoljak. Glavno pročelje ima centralno smješten portal, iznad kojeg je šesterokraka rozeta sa ukrašenim obrubom, a završava jednodijelnom preslicom na zvono. Unutrašnjost kapele je presvođena bačvastim svodom, a u interijeru dominira oslikani i reljefno ukrašeni drveni oltar za kojeg se pretpostavlja da potječe iz lokalne radionice obitelji Rako iz Imotskog, koja je u drugoj polovici 19.st. izrađivala oltare od drva u baroknom stilu za crkve Imotske i Vrgorske krajine.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6760
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Image
Image

Kip Bogorodice

Skulptura prikazuje Bogorodicu koja sjedi na oblacima okružena anđelima, sklopljenih ruku u molitveni položaj s glavom blago nagnutom u lijevo i pogledom u lijevo. U ruci ima krunicu. Riječ je o ikonografskom prikazu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo (Velika Gospe). Bogorodica je odjevena u zlatnu haljinu preko koje je prebačen zlatni plašt koji se razigrano spušta u harmoničnim igrama nabora čime skulptura dobiva na vibrantnosti igre svijetla i sjene. Bogorodica je postavljena na kvadratno drveno postolje.

 

Lokacija: Katuni

Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

 

Oznaka kulturnog dobra: P-5026

Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Mandušića kula

Na sjevernom dijelu zaseoka Mandušići u Katunima, na blago povišenom terenu, nalazi se Mandušića kula, utvrđena kuća-kula iz 15. st koja je služila za obranu naselja. Kula je izgrađena kao slobodnostojeća katnica, pravokutnog tlocrta, dimenzija 6×5.53×5.50 m, orijentirana J-S. Građena je rustično priklesanim kamenom slaganim u redove. Na uglovima je pojačana većim i kvalitetnije obrađenim klesancima. Katu se pristupalo preko kamene balature kroz manja lučna vrata zidana klesancima pravilnije forme na južnom pročelju. Na zapadnom pročelju nalaze se manja lučna vrata zidana klesancima kroz koja se ulazi u podrum presvođen kamenim bačvastim svodom. Na Sjevernoj i južnoj strani dovratnika s unutarnje strane ugrađena je antička spolja. Manji prozori u obliku uspravnog pravokutnika nalaze se na istočnom i zapadnom zabatu. Na više mjesta po kuli vidljivi su manji otvori koji su služili kao puškarnice. Kula je izvorno imala dvostrešan krov (danas porušen) s pokrovom od kamenih ploča. Ispred kule sa zapadne strane nalaze se ruševni ostaci pomoćnog objekta.

 

Lokacija: Katuni, Mandušići

Klasifikacija: profana graditeljska baština

Vrijeme nastanka: 17. st.

 

Oznaka kulturnog dobra: Z-6772

Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno

Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Image

Sklop Bolčić

Image
U zaseoku Bolčići sačuvan je sklop stambeno-gospodarskih kuća, organiziran oko otvorenog dvorišta, s prepoznatljivim karakteristikama gospodarske razlikovnosti prostora. Sklop, tlocrtno postavljen u obliku slova „u“, sastoji se od kuća međusobno naslonjenih jedna na drugu i povezanim vanjskom komunikacijom.

Sklop je građen autohtonim materijalima, zidan lokalnim kamenom „modracem“, nepravilno klesanim kamenim blokovima različitih dimenzija, pažljivo spojen uskim sljubnicama i slagan u redove a načinom gradnje je vidljiva spretnost i graditeljska sposobnost seoskih graditelja. Zbog položaja sklopa na terenu u nagibu, vanjski prostori sklopa posebno su lijepo oblikovani, sa kamenim ogradama, ogradom balature s odvodima, ulaznim stubištem te nišama i klupicama. Sklop predstavlja lijep primjer izvornog, dobro očuvanog stambeno-gospodarskog sklopa.
 
Lokacija: Žeževica, zaseok Bolčići
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.
 
Oznaka kulturnog dobra: Z-5979
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Župna crkva sv. Jurja mučenika

Crkva sv. Jurja mučenika u Žeževici izgrađena je na uzvisini Orje, na srednjovjekovnom lokalitetu i dominira vizurom prostora. Spominje je još 1739.g. nadbiskup Katić u svojoj vizitaciji, nakon koje je u više navrata preoblikovana. Najstariji dio današnje crkve je središnji dio lađe. Jednobrodna građevina s kvadratičnom apsidom sagrađena je 1754.g. a kasnije je dograđena prema istoku polukružna apsida. Za gradnju je korišten klesanac složen u pravilne redove. Izvorni pokrov nije sačuvan, nego je u novije vrijeme stavljen pokrov od rebrastog lima. Pred glavnim ulazom dograđen je 1935. dvokatni zvonik zatvorenog tipa, s jednostavnom ložom i zidanim piramidalnim završetkom. Oko crkve je groblje, ograđeno kamenom ogradom s glavnim ulazom na zapadu do kojeg vode kamene stube iz 19. st.

 

Lokacija: Žeževica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5933
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Image
Turistička zajednica Općine Šestanovac
Dr. Franje Tuđmana 75
HR-21250 Šestanovac

tel. 021 721 006
e-mail: [email protected]

Kontaktirajte nas...